Retreat Camino Rojo – Moc Połączenia 11-14 Maj 2017

ENGLISH BELOW

Zapraszamy Was serdecznie na intensywny, uzdrawiający, czterodniowy retreat w polskich górach, na południu Polski. W zeszłym roku, razem z naszymi węgierskimi Braćmi Sojtim i Marco, idąc za naszymi wizjami, rozpoczeliśmy nowy cykl weekendowych spotkań – Kręgi Połączenia. Spotykamy się w nich z mądrością obu naszych cudownych Nauczycieli, otwierając swoje serca i dusze na wszystko czego potrzebujemy doświadczyć, aby uzdrowić siebie, zrozumieć otaczający nas świat, powrócić do centrum, do Serca i z tego miejsca żyć w pełni swojego potencjału, w połączeniu i harmonii ze wszystkim co nas otacza.

Nasze poprzednie kręgi, zarówno w Polsce jak i na Węgrzech, utwierdziły nas w przekonaniu, że spotkania tego typu mają głęboki sens, niosąc ze sobą wiele niesamowitych darów, z których każdy indywidualnie, a także wszyscy wspólnie możemy czerpać. Krocząc więc dalej za głosem intuicji i sił które nas prowadzą, zapraszamy Was serdecznie na kolejny krok w naszym projekcie, czterodniowy retreat Połączenia w otoczeniu magicznych, polskich gór.

Otwierając szeroko bramy naszych Serc i Dusz, wyruszymy w podróż do naszej prawdziwej natury, w podróż do Źródła. Będą to głębokie wewnętrzne zaślubiny energii żeńskiej i męskiej w centrum naszej istoty, gdzie będziemy mieli okazję doświadczyć połączenia uzdrawiających transformacji poprzez nauki Matki i Ojca w jednym czasie i miejscu. Cała nasza podróż, będzie miała miejsce w niesamowitym miejscu mocy, gdzie duchy Ziemi są wyjątkowo silne, kontakt ze Świętymi Żywiołami bardzo namacalny, a Moc czeka za rogiem, aby po nią sięgnąć.

Nasze spotkanie rozpoczniemy zagłębiając się w przestrzeń duszy w trakcie nocnej medytacji prowadzonej przez naszych drogich Braci Sajtiego i Marco. Następnego dnia będziemy mieli możliwość wejść w głębokie połączenie z otaczającą nas naturą, oczyścić całą naszą istotę ze wszystkiego co nam już nie służy, odkryć uśpione możliwości naszych ciał i wkroczyć w nieznane… Trzeciego dnia będziemy kontynuować podróż w świetle dnia poprzez całodzienną medytację serca prowadzoną przez Podróże Mocy, czyli Maćka i Łukasza. Ostatni dzień to czas na podsumowanie i integrację tego wszystkiego co się wydarzyło, tak aby wszystkie dary które otrzymaliśmy zakorzeniły się głęboko w naszym systemie i zostały z nami już na stałe. Oprócz tego gwarantujemy Wam mnóstwo radości, muzyki, bliskości, śpiewu, tańca, wzruszeń, Miłości, magii, przygody, gdy razem na jednym satku będziemy żeglować po Oceanie Wielkiej Tajemnicy 🙂

Cały nasz retreat będzie prowadzony w duchu „Ja jestem, My jesteśmy”. Ja jestem suwerenem, jestem kompletny, cała wiedza której szukam i potrzebuje jest we mnie. Ja jestem swoim najlepszym nauczycielem, ja jestem swoim najlepszym uzdrowicielem, ja jestem swoim najlepszym przewodnikiem. Wszystko czego potrzebujesz jest w Tobie, a my pomożemy Ci dotrzeć do tego miejsca w Tobie i głęboko je zintegrować. Gdy już w pełni zakorzenisz się w świadomości Ja jestem, wtedy pojawia się przestrzeń na My jesteśmy. Kiedy odkryjesz, że to wszystko czego szukasz masz w sobie, zrozumiesz że to wszystko jest również w każdym z nas. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, a każda napotkana osoba jest dla nas pięknym lustrem, dzięki któremu możemy się uczyć i wzrastać. My jesteśmy równi. Jesteśmy tacy sami, choć różnimy się formami i dlatego życie jest takie ciekawe, pełne wszystkich kolorów tęczy.

Informacje Praktyczne:

Retreat rozpoczyna się w czwartek 11.05 o godzinie 16.00 i kończymy w niedzielę 14.05 również o godzinie 16.00

Cena całego retreatu to 1200 PLN od osoby.
W cenie cały wyżej wymieniony program, noclegi, pyszne wegetariańskie wyżywienie i mnóstwo niespodzianek.

Osoby zainteresowane poznaniem szczegółów prosimy o kontakt w prywatnej wiadomości lub na adres mailowy : maciek@podrozemocy.pl i med@podrozemocy.pl . Liczba miejsc ograniczona. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w kwocie 300 Pln na wskazane przez nas konto.

Dodatkowe informacje i aktualności znajdziecie na stronie naszego wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/1413723268688478/

Zachęcamy do wzięcia udziału w całym spotkaniu, jednak jeśli są osoby, które pragną dołączyć tylko na poszczególne elementy wydarzenia, również jest taka możliwość.

BARDZO WAŻNE! : Proszę w zapytaniu używać zwrotu „RETREAT POŁĄCZENIA 11-14.05”.Ułatwi to nam sprawne udzielanie informacji.

„Jesteś Światłem które świeci, na wszechświata wszystkie dzieci
Jesteś Nocą która płonie, nieskończoność w Twoim łonie
Jesteś Życiem które żyje, z Twego źródła miłość bije
Jesteś Pustką światło-cienia, i ten taniec końca nie ma…”

Zapraszamy z Serca !!! 🙂
Ja jestem, My jesteśmy

————————–————————–————————–————

We invite you warmly for an intensive and healing, four-day retreat in the Polish mountains, in the south of Poland. Last year, together with our Hungarian brothers Sojti and Marco, following our visions, we launched a new series of weekend meetings – the Circles of Connection. In those meetings we encounter the wisdom of both of our wonderful Teachers, we open our hearts and souls to everything we need to experience to heal ourselves, to understand the world around us, to return to the center, to the Heart and form this point to live fully in our potential and harmony with all that surrounds us.

Our previous circles, which took place in Poland and in Hungary, confirmed us that the meetings of this nature have a deep meaning, bringing with them many amazing gifts, which you as an individual and as a group can reap. So, following after the voice of intuition and the forces that lead us, we invite you warmly to the next step in our project, a four-day retreat of connection, surrounded by magical, Polish mountains.

Widely opening the gates of our Hearts and Souls, we will embark on a journey to our true nature, on our journey to the Source. This will be the deep interior marriage of our female and male energy at the center of our being, where we will have the opportunity to experience the healing connection of transformation, through the teachings of the Mother and Father at the same time. Our entire journey will take place in an amazing place of power where the spirits of the Earth are exceptionally strong, where the contact with the Holy Elements is very close, and where the Power, awaits for us just around the corner, to reach it.

Our encounter will begin as we jump deeply into the space of our souls during the night meditation conducted by our dear brothers Sajti and Marco. The next day we will have the opportunity to go even deeper and connect with the nature that surrounds us, cleanse our whole being from all that is no longer needed, discover many possibilities of our bodies and enter the unknown …

On the third day we will continue the journey in daylight through the whole day meditation of the heart led by Podroze Mocy, that is, Maciek and Lukasz. Last day is the time to sum up and integrate everything that has happened, so that all the gifts, which we have received have taken root in our system and will stay within us for a long time. In addition, we guarantee you a lot of joy, music, closeness, singing, dance, emotions, Love, magic and adventures, while we swim together on the same ship in the Great Mystery Ocean:)

Our whole retreat will be conducted in the spirit of „I am, we are.” I am the sovereign, I’m a complete, all the knowledge that I want and need is within me. I am my best teacher, I am my best healer, I am my best guide. Everything you need is within you, and we will help you get to that place inside you and will help you integrate it. Once fully rooted in consciousness I am, then there is space for We are. When you discover that all you’re looking for is within yourself, you will understand that all this is also in each and everyone of us. We are all connected, and each person we meet is our beautiful mirror through which we can learn and grow. We are all equal. We are the same, even though we are here in different forms and that is why life is so interesting, full of all the colors of the rainbow.

Technical Information:

The Retreat starts on Thursday 11.05 at 16.00 and ends on Sunday 14.05 at 16:00.

The price of the entire retreat is 1200 PLN per person.
Price includes the whole program, accommodation, delicious vegetarian food and loads of surprises.

Those interested in details please contact us via private message.

Number of places is limited. To guarantee you reservation the advance payment of 300 Pln to the account indicated by us is needed.

We encourage you to take part in the whole program. If some of you wish to participate in the individual elements of the event, please let us know.

VERY IMPORTANT! : Please use the phrase „RETREAT CONNECTION 11-14.05” in the query. This will be helpful with the arrangements.

„You are the Light which is shinning on all childrens of the Universe
You are the Night which is burning, Infinity in your womb
You are the Life which is living, from your source the love is comming
You are the Void of light and shadow, and this dance will never end…”

From Our Heart!!!
I am, We are:)